การดำเนินงานโครงการ EEC สพม.ชบรย
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมการสร้างหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม และรายวิชาพื้นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วันที่ 17 มกราคม 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การนำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) และเล่มแนวทางการจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อนำไปใช้ในปีการศึกษา 2564" วันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง