ประกาศรายชื่อที่ได้รับรางวัลการสอบคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

รอบแรก ระดับเขตพื้นที่
Click
รอบสอง ระดับประเทศ
Click